لباس تئاتر ملکه آب

این لباس برای تئاتر نقش ملکه آب طراحی شده پارچه انحصارا و به صورت دستی بافته شده جنس کچه هست

بافتدستی
جنسکچه