لباس تئاتر الهه ایشتر

این لباس برای تئاتر نقش الهه ایشتر طراحی و تولید شده پارچه انحصارا بافته شده و از تکنیک های بسیار متنوعی در ساخت استفاده شده است.

بافتکجراه
جنستار و پودی