لباس تئاتر افسانه گیلگمش

طراحی لباس تئاتر برای زنان در افسانه گیلگمش پارچه انحصارا و به صورت دستی بافته شده است.

بافتدستی،تاروپودی و کجراه
تکنیک هافرشینه، گلابتون دوزی، گلدوزی